Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej https://amplusfoods.com/ (dalej jako „Strona”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.
Prawa do Strony przysługują: AMPLUS LOGISTIC Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem KRS 0000701872, z siedzibą w Prandocin Iły 62B, 32-090 Słomniki, reprezentowana przez Michała Solarza- prezesa zarządu, adres email: michal.solarz@ampluslogistic.com, numer telefonu: +48 602 278 610. (dalej jako „Administrator”).
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez wiadomość zaadresowaną na adres: Prandocin Iły 62B, 32-090 Słomniki lub skierowaną na adres email: michal.solarz@ampluslogistic.com, numer telefonu: +48 602 278 610.
Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie prawa do Strony lub jego zawartości są zastrzeżone.  
W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - (dalej jako “RODO”).
Dane osobowe użytkowników Strony o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu,
są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Ponadto, mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.
Dane osobowe użytkowników Strony wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez email lub też formularz kontaktowy- znajdujący się w zakładce „KONTAKT”. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. W zależności
od treści przesłanego zapytania dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia
i realizacji umowy o współpracy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości- tj. wystawienia FV oraz w celach księgowych. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania zlecenia przewozu, realizacji umowy spedycji czy czynności niezbędnych do dokonania odprawy celnej, wówczas podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie, zrealizowania umowy, zlecenia przewozu lub też wystawienia FV.
Dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane przez dwa lata liczone od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie skierowanego zapytania, chyba że Administrator w oparciu
o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek przetwarzać dane przez dłuższy okres. W pozostałym zaś zakresie Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celach, w których zostały zebrane, np. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania zleceń, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zrealizowania umowy, zlecenia przewozowego, dokonania odprawy celnej lub też wystawienia FV.
Każdy użytkownik Strony, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę AMPLUS LOGISTIC Sp. z o.o., z siedzibą w Prandocin Iły 62B, 32-090 oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy użytkownik ma także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:
a. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
b. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
c. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).
5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
6. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.
Wykorzystanie danych
1. Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:
a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
b. monitorowania stanu sesji,
c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.
Dane administratora danych osobowych
1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować do Administratora danych osobowych tj.: Moniki Bocheńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AMPLUS LOGISTIC Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem KRS 0000701872, z siedzibą w Prandocin Iły 62B, 32-090 Słomniki, reprezentowana przez Michała Solarza- prezesa zarządu, adres email: michal.solarz@ampluslogistic.com, numer telefonu: +48 602 278 610

Kontakt

© 2020 Amplus Logistic